Informacja o nauce w Niepublicznej Szkole Muzycznej II stopnia w Nadarzynie

1. Szkoła naucza wyłącznie przedmiotów muzycznych. Zajęcia odbywają się po południu. Szkoła kształci w zawodzie muzyk, w specjalności instrumentalistyka.

2. Nauczamy gry na następujących instrumentach:
akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, obój, perkusja,   puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela.

3. Nauka odbywa się w cyklu sześcioletnim – przyjmujemy młodzież od 10 do 23 roku życia.
Po 6 latach nauki uczeń uzyskuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II-go stopnia.

4. Pierwsza klasa
Liczba zajęć tygodniowo w klasie I
• Przedmiot główny – 2 lekcje (zajęcia indywidualne)
Zajęcia zbiorowe:
• Kształcenie słuchu – 2 lekcje
• Zasady muzyki z elementami edycji nut – 1 lekcja
• Literatura muzyczna – 1 lekcja
• Chór / zespół instrumentalny – 2 lekcje

Badanie przydatności kandydatów
Do szkoły muzycznej II stopnia przyjmowani są kandydaci na podstawie egzaminu wstępnego. Egzamin obejmuje część praktyczną, gdzie prezentuje się przygotowany program, jak i teoretyczną sprawdzającą kształcenie słuchu oraz elementy zasad muzyki (dyktando melodyczno-rytmiczne, dyktando rytmiczne, znajomość interwałów, trójdźwięków, D7).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkoły I stopnia.

W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy kandydatów bez przygotowania.
Kandydaci bez wykształcenia muzycznego zdają egzamin, który obejmuje:
1. badanie predyspozycji w zakresie słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej,
2. sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości teorii muzyki.

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie liczby uzyskanych punktów.